Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn NSK 6944ZZCM

– Đường kính trong (d): 220mm
– Đường: kính ngoài (D): 300mm
– Độ dày vòng bi (B): 38mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 608 ZZC3 NS7S

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 6038ZZCM

– Đường kính trong (d): 190mm
– Đường: kính ngoài (D): 290mm
– Độ dày vòng bi (B): 46mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 7204CTYNSULP4

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 32TAG12

– Đường kính trong (d): 32.2mm
– Đường: kính ngoài (D): 57mm
– Độ dày vòng bi (B): 17mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 25BNR10XDTP4

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 40BNR10XDTP4

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 2207K C3

– Đường kính trong (d): 35mm
– Đường: kính ngoài (D): 72mm
– Độ dày vòng bi (B): 23mm

Xem chi tiết
Bạc đạn NSK 6206 ZZC3 NS7S

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết

Nhà cung cấp