Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn FAG CF16A

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NA4822

– Đường kính trong (d): 110mm
– Đường: kính ngoài (D): 140mm
– Độ dày vòng bi (B): 30mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NA4828

– Đường kính trong (d): 140mm
– Đường: kính ngoài (D): 175mm
– Độ dày vòng bi (B): 35mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 30212A

– Đường kính trong (d): 60mm
– Đường: kính ngoài (D): 110mm
– Độ dày vòng bi (B): 23.75mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 22215E1A.M.C3

– Đường kính trong (d): 75mm
– Đường: kính ngoài (D): 130mm
– Độ dày vòng bi (B): 33mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 61809.2ZR

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 61801.2ZR

– Đường kính trong (d): 12mm
– Đường: kính ngoài (D): 21mm
– Độ dày vòng bi (B): 5mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 61800.2ZR

– Đường kính trong (d): 10mm
– Đường: kính ngoài (D): 19mm
– Độ dày vòng bi (B): 5mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 22216E1A.M

– Đường kính trong (d): 80mm
– Đường: kính ngoài (D): 140mm
– Độ dày vòng bi (B): 33mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 6028.2ZR.C3

– Đường kính trong (d): 140mm
– Đường: kính ngoài (D): 210mm
– Độ dày vòng bi (B): 33mm

Xem chi tiết

Nhà cung cấp