Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn Asahi UCP204

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 127mm
– Độ dày vòng bi (B): 65mm

Xem chi tiết
Bạc đạn Asahi UC207

– Đường kính trong (d): 35mm
– Đường: kính ngoài (D): 72mm
– Độ dày vòng bi (B): 42.9mm

Xem chi tiết
Bạc đạn Asahi UC211-32

– Đường kính trong (d): 50.8mm
– Đường: kính ngoài (D): 100mm
– Độ dày vòng bi (B): 55.6mm

Xem chi tiết
Bạc đạn Asahi F211

– Đường kính trong (d): –
– Đường: kính ngoài (D): 162mm
– Độ dày vòng bi (B): 47.5mm

Xem chi tiết
Bạc đạn Asahi UCP207

– Đường kính trong (d): 35mm
– Đường: kính ngoài (D): 167mm
– Độ dày vòng bi (B): 93mm

Xem chi tiết
Bạc đạn Asahi UCP208

– Đường kính trong (d): 40mm
– Đường: kính ngoài (D): 184mm
– Độ dày vòng bi (B): 98mm

Xem chi tiết
Bạc đạn Asahi UCP209

– Đường kính trong (d): 45mm
– Đường: kính ngoài (D): 49.2mm
– Độ dày vòng bi (B): 192mm

Xem chi tiết
Bạc đạn Asahi UKFL210

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết

Nhà cung cấp