Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn SKF 6204-2RS1/C3

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6306-2Z/C3

– Đường kính trong (d): 30mm
– Đường: kính ngoài (D): 72mm
– Độ dày vòng bi (B): 19mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6008-2Z/C3

– Đường kính trong (d): 40mm
– Đường: kính ngoài (D): 68mm
– Độ dày vòng bi (B): 15mm

Xem chi tiết
Vòng bi SKF NU 210 ECM

– Đường kính trong (d): 50mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 20mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 309 ECM

– Đường kính trong (d): 45mm
– Đường: kính ngoài (D): 100mm
– Độ dày vòng bi (B): 25mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 312 ECM

– Đường kính trong (d): 60mm
– Đường: kính ngoài (D): 130mm
– Độ dày vòng bi (B): 31mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 311 ECM

– Đường kính trong (d): 55mm
– Đường: kính ngoài (D): 120mm
– Độ dày vòng bi (B): 29mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF ASNU 40-02 VV

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 607-2RS1/C3

– Đường kính trong (d): 7mm
– Đường: kính ngoài (D): 19mm
– Độ dày vòng bi (B): 6mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 30205 J2/Q

– Đường kính trong (d): 25mm
– Đường: kính ngoài (D): 52mm
– Độ dày vòng bi (B): 16mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 23122 CC/W33

– Đường kính trong (d): 160mm
– Đường: kính ngoài (D): 270mm
– Độ dày vòng bi (B): 86mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6206-2Z/C3

– Đường kính trong (d): 30mm
– Đường: kính ngoài (D): 62mm
– Độ dày vòng bi (B): 16mm

Xem chi tiết

Nhà cung cấp