Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn SKF FYC 35 TF

– Đường kính trong (d): 35mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 42mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF FYC 25 TF

– Đường kính trong (d): 25mm
– Đường: kính ngoài (D): 70mm
– Độ dày vòng bi (B): 34.1mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF FYC 45 TF

– Đường kính trong (d): 45mm
– Đường: kính ngoài (D): 105mm
– Độ dày vòng bi (B): 49.2mm

Xem chi tiết
Vòng bi Asahi UCT313

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 322 ECP

– Đường kính trong (d): 20mm
– Đường: kính ngoài (D): 47mm
– Độ dày vòng bi (B): 14mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 320 ECP

– Đường kính trong (d): 100mm
– Đường: kính ngoài (D): 215mm
– Độ dày vòng bi (B): 47mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 319 ECP

– Đường kính trong (d): 95mm
– Đường: kính ngoài (D): 200mm
– Độ dày vòng bi (B): 45mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF NJ 318 ECP

– Đường kính trong (d): 90mm
– Đường: kính ngoài (D): 190mm
– Độ dày vòng bi (B): 43mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 32018 X/Q

– Đường kính trong (d): 90mm
– Đường: kính ngoài (D): 140mm
– Độ dày vòng bi (B): 32mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 22310 EK

– Đường kính trong (d): 50mm
– Đường: kính ngoài (D): 110mm
– Độ dày vòng bi (B): 40mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 33015 X/Q

– Đường kính trong (d): 75mm
– Đường: kính ngoài (D): 115mm
– Độ dày vòng bi (B): 31mm

Xem chi tiết
Bạc đạn SKF 6205-2Z/C3

– Đường kính trong (d): 25mm
– Đường: kính ngoài (D): 52mm
– Độ dày vòng bi (B): 15mm

Xem chi tiết

Nhà cung cấp